Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Kontrola Zakładów Opieki Zdrowotnej

wstecz

Każda z firm obawia się wszelkiego rodzaju kontroli. Nie chodzi o nieprawidłowości jakie są, ale zawsze przy okazji przeprowadzania kontroli towarzyszy pewnego rodzaju niepokój. Zakładu Opieki Zdrowotnej podlegają szeregowi podmiotów, które mogą je kontrolować.

Dziś przedstawiamy kontrolę ZOZ przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Podmioty które są uprawnione do kontroli zakładów opieki zdrowotnej to:

 • Najwyższa Izba Kontroli

 • Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Minister Zdrowia

 • Wojewoda

 • Narodowy Fundusz Zdrowia

 • Organy Założycielskie

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna

 • Państwowa Inspekcja Pracy

 • Główny Inspektor Danych Osobowych

 • Organy Kontroli Skarbowej

 • Okręgów Rada Lekarska

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zadaniami tych podmiotów jest sprawowanie kontroli i nadzoru.

NIK

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli w art.28 wymienia cele postepowania kontrolnego NIK-u, są nimi: ustalenie stanu faktycznego, rzetelne udokumentowanie stanu faktycznego oraz dokonanie oceny kontrolowanej działalności. Jak wynika z tej ustawy NIK może przeprowadzać kontrole publicznych zakładów opieki, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej, indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej. W ramach kontroli lub audytu oceniana jest:

legalność - zgodność z obowiązującymi w badanym okresie przepisami konstytucji, ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych, rozporządzeń, aktów prawa miejscowego oraz przepisów wewnętrznych,

gospodarność - dotycząca zgodności działalności kontrolowanej/audytowanej jednostki z zasadami efektywnego gospodarowania tj. oszczędności, wydajności, skuteczności,

celowość - kryterium kontroli/audytu według którego oceniane jest czy jednostka realizuje postawione przed nią cele,

Rzetelność - obejmuje wypełnienie obowiązków z należytą starannością sumiennie i we właściwym czasie, wypełnienie zobowiązań zgodnie z ich treścią, przestrzeganie wewnętrznych reguł funkcjonowania danej jednostki (w szczególności określonego dla poszczególnych komórek i osób zakresu obowiązków); dokumentowanie określonych działań lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i wymaganych terminach, bez pomijania określonych aktów i okoliczności.

Kontrola NIK może odbyć się w formie:

 1. kontroli planowanej

 2. kontroli doraźnej

  1. kontroli rozpoznawczej

  2. kontroli sprawdzającej

  3. kontroli skargowej

Postępowanie kontrolne NIK prowadzone jest według niżej zmieszczonego schematu

- zlecenie kontroli

- kontrola zakładu opieki zdrowotnej

- protokół kontroli

- kierownik może złożyć umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole

- uchwała komisji odwoławczej

- wystąpienie pokontrolne

- kierownik może zgłosić umotywowane zastrzeżenia dotyczące wystąpienia pokontrolnego

- uchwała komisji odwoławczej lub kolegium NIK

- informacja o sposobie wykorzystania uwag i wniosków

Zgonie z art. 30 Ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, kontroler NIK powinien przed rozpoczęciem kontroli przedstawić legitymację służbową, przedstawić imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz poinformować o zakresie kontroli.

Przeprowadzaną przez NIK kontrolę dokumentacji medycznej powinien przeprowadzić zatrudniony przez NIK specjalista (lekarz).

Obowiązkami kierownika kontrolowanej jednostki są:

- przedkładanie na żądanie NIK wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

- zapewnienie kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowe udzielenie wyjaśnień przez pracowników jednostki, udostępnienie urządzeń technicznych oraz środków transportu z ich obsługą, a w miarę możliwości oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem,

- sporządzenie niezbędnych dla kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń na podstawie dokumentów.

Odmowa udostępnieni kontrolerowi NIK dostępu do dokumentacji zakładu, stanowi przestępstwo zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl