Kancelaria Adwokacka Honorata Janik-Skowrońska
PL EN

Alternatywa dla procesu – MEDIACJA pozasądowa.

wstecz

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa, która wprowadziła usprawnienia organizacyjne i proceduralne przyświecające idei wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów.

Niezwykle istotną zmianą, którą wprowadziła owa ustawa jest obowiązek informowania w pozwie o tym czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. W sytuacji, gdy taka próba nie została podjęta, powód zobowiązany jest podać przyczyny. Tak więc wprowadza to powinność dokonania oceny czy sprawa może zostać zakończona polubownie zanim trafi ona na drogę sądową. Ma to na celu zachęcenie stron do podejmowania prób polubownego rozwiązywania sporów oraz usprawnienie oraz skrócenie procesów sądowych.

Powszechne korzystanie z instytucji mediacji umożliwia stronom sporu zakończenie konfliktu w zdecydowanie tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób niż na drodze sądowej.

Postępowanie mediacyjne prowadzone przed wniesieniem sprawy na drogę sądową jest wszczynane w drodze umowy zawartej pomiędzy stronami. Poprzez umowę mediacyjną należy rozumieć umowę, zgodnie z którą strony poddają spory powstałe lub mogące powstać między nimi w przyszłości w ramach zachodzących pomiędzy nimi stosunków.

Umowa ta może zostać zawarta również poprzez wyrażenie zgody przez jedną ze stron, po uprzednim złożeniu wniosku przez drugą stronę. Przepisy nie przewidują jakichkolwiek wymogów formalnych dotyczących umowy o mediację. Należy natomiast pamiętać, iż umowa mediacyjna może dotyczyć wyłącznie spraw cywilnych i może być w pełni skuteczna, gdy dotyczy spraw, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne. W umowie o mediację strony powinny określić w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób jego wyboru. Kolejnym obowiązkowym elementem umowy o mediację jest wspomniana wcześniej zgoda, która potwierdza zasadę dobrowolności mediacji.

Pozytywnym wynikiem mediacji jest zawarcie ugody przed mediatorem. Ugodę podpisaną przez strony, mediator niezwłocznie składa do sądu. Owa ugoda podlega zatwierdzeniu przez sąd na wniosek strony i powinna być przez strony dobrowolnie wykonana. Po zatwierdzeniu przez sąd, ugoda mediacyjna otrzymuje rangę prawną równą ugodzie sądowej, co oznacza, że wywołuje ona takie same skutki prawne, jak gdyby strony zawarły ugodę przed sądem. W przypadku, gdy ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. Owa ugoda mediacyjna staje się tytułem wykonawczym, na podstawie którego strona uprawniona może zwrócić się o egzekucję należnych jej świadczeń.

W praktyce wykonalność ugody jest wysoka, a dzieje się tak, ponieważ strony brały czynny udział w tworzeniu i zatwierdzeniu ugody poprzez polubowne rozwiązanie zaistniałego pomiędzy nimi sporu. Tak więc, w przeciwieństwie do postępowania sądowego, strony mają bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie swojej sprawy.

Warto podkreślić, iż wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem jest zwolniony od opłaty sądowej. Jeżeli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy, sąd zwraca stronom całość uiszczonej opłaty sądowej.

W przypadku mediacji umownych, wybór mediatora należy do stron lub ewentualnie do osób trzecich, którym strony mogą powierzyć to zadanie. Strona może nawiązać kontakt bezpośrednio z mediatorem bądź poprzez stowarzyszenia mediatorów, których strony znajdują się w Internecie.

Honorarium mediatora określa umowa z mediatorem, które pokrywają strony postępowania. Mediatorowi przysługuje wynagrodzenie za zorganizowanie i przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, niezależnie od tego czy skończy się ono zawarciem ugody przez strony. Sąd nie ma możliwości zwolnienia stron od kosztów mediacji, gdyż nie stanowią one kosztów sądowych.

Szybki kontakt

     
adres:   dane firmy:
ul. Świętojańska 47/3, 81-391 Gdynia  

NIP: 588-193-86-47

     
telefon:   numer rachunku bankowego:
58 718 66 12, 730 908 302, fax 58 718 44 91   BRE Bank S.A. w Warszawie – Mbank
    PL 68 1140 2017 0000 4202 1017 0555
email:   SWIFT BREXPLPWMUL

sekretariat@janik-kancelaria.pl